Obsah

 

Návrh rozpočtu na rok 2009

 

IČ:  00257869   Obec Chříč                                                                                             

   
   

Příjmy :

v tis. Kč

   
 

Rozpočet

   

Daň z příj.fyz.osob ze závis.č

323,00

Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.

36,00

Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

30,00

Dan z příjmů právnických osob

476,00

Daň z přidané hodnoty

689,37

Poplatek ze psů

3,50

Poplatek ze vstupného

6,50

Daň z nemovitostí

275,00

Daňové příjmy

1 839,37

Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt.

25,61

Ost.neinv.přij.dotace ze SR

21,60

Dotace celkem

47,21

Pěstební činnost, Ostatní nedaňové příjmy j.n.

10,00

Bytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí

35,39

Nebytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí

14,07

Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků

3,46

Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj

62,92

Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků

103,00

Využív.a zneškod.komun.odpadů,Příj.nekapit.přísp.a náhr.

10,00

Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků

15,00

Činnost místní správy, Příj.z pronájmu pozemků

20,00

Činnost místní správy, Příjmy z prodeje pozemků

30,00

Činnost místní správy

178,00

Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část)

2,50

Příjmy celkem

2 130,00

   
   

Výdaje :

 
   

Pěstební činnost, Nákup ostatních služeb

10,00

Správa v lesním hospodářství,Nákup ostatních služeb

5,00

Provoz veřej.silniční dopravy, Výd.na dopravní úz.obslužnost

3,50

Mateřské školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO

200,00

Základní běžný účet, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO

70,00

Základní školy, Mateřské školy

270,00

Činnosti knihovnické, Platy zaměst. v prac. poměru

16,00

Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na soc.zab...

1,00

Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.

2,50

Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk

3,00

Činnosti knihovnické, Pevná paliva

1,00

Činnosti knihovnické

23,50

Ost. záležitosti kultury, Služby telekom. a radiokom.

1,00

Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb

20,00

Kultura, církve a sděl.prostř.

21,00

Veřejné osvětlení, Elektrická energie

55,00

Pohřebnictví, Opravy a udržování

75,00

Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platy zaměst. v prac. poměru

150,99

Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na soc.zab...

44,11

Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.

11,52

Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj

336,62

Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb

180,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

180,00

Vyúžív.a zneškod.komun.odpadů,Nákup ostatních služeb 

20,00

Vyúžív.a zneškod.komun.odpadů, 

20,00

PO - dobrovolná část, Ost.platby za prov.prac.j.n.

2,00

PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk

1,00

PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n.

10,00

PO - dobrovolná část, Elektrická energie

31,00

PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva

6,00

PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání

1,00

PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb

10,00

PO - dobrovolná část, Opravy a udržování

10,00

PO - dobrovolná část, Pohoštění

2,00

PO - dobrovolná část

73,00

Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů

185,00

Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.

17,00

Zastupitelstva obcí, Výdaje na platy

202,00

Činnost místní správy, Platy zaměst.+ OON

290,00

Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje

10,00

Činnost místní správy, Ost.platby za prov.prac.j.n.

3,00

Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab...

73,00

Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.

26,00

Činnost místní správy, Výdaje na platy, OPPP, pojist.

402,00

Činnost místní správy, Ochranné pomůcky

3,00

Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk

12,00

Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n.

60,00

Činnost místní správy, Studená voda

2,00

Činnost místní správy, Elektrická energie

80,00

Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva

18,00

Činnost místní správy, Služby pošt

4,00

Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom.

34,00

Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů

8,00

Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání

2,00

Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb

90,00

Činnost místní správy, Opravy a udržování

196,14

Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.)

30,00

Činnost místní správy, Pohoštění

15,00

Činnost místní správy, Neinvestiční dotace obcím

0,45

Činnost místní správy, Platby daní a poplatků

2,00

Činnost místní správy, Pozemky

16,00

Činnost místní správy

974,59

Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů

7,00

Finanční vypořádání minul.let,Výdaje z FV min.let kraj-obec

8,79

Výdaje celkem

2130

   

Vyvěšeno dne 9.2.2009

 
   

Sejmuto dne 24.2.2009