Obsah

Návrh rozpočtu na rok 2010  
IČ:  00257869   Obec Chříč                                                                                               
   
Příjmy : v tis. Kč
   
  Rozpočet
   
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 345,00
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 18,00
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 30,00
Dan z příjmů právnických osob 345,00
Daň z přidané hodnoty 795,00
Poplatek ze psů 3,50
Správní poplatky 3,00
Daň z nemovitostí 315,00
Daňové příjmy 1 854,50
Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt. 98,01
Ost.neinv.přij.dotace ze SR 42,88
Dotace celkem 140,89
Bytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 35,39
Nebytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 27,10
Komun.služby a úz.rozvoj,Příjmy z pronáj.pozemků 10,33
Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6,15
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 78,97
Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 95,55
Využív. a zneškod.komun. odpadu,Příj.nekap.přísp.,náhr. 25,00
Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10,00
Činnost místní správy, Příjmy z prodeje pozemků 10,00
Činnost místní správy 140,55
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 2,09
Příjmy celkem 2 217,00
   
Výdaje :  
   
Provoz veřej.silniční dopravy, Výd.na dopravní úz.obslužnost 3,62
Mateřské školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 290,00
Základní běžný účet, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 100,00
Základní školy, Mateřské školy 390,00
Činnosti knihovnické, Platy zaměst. v prac. poměru 16,00
Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2,50
Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk 3,00
Činnosti knihovnické, Pevná paliva 1,38
Činnosti knihovnické 22,88
Ost. záležitosti kultury, Služby telekom. a radiokom. 1,00
Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb 10,00
Ost. záležitosti kultury 11,00
Bytové hospodářství, DHDM 6,50
Bytové hospodářství, Nákup materiálu 5,00
Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 2,00
Bytové hospodářství 13,50
Veřejné osvětlení, Elektrická energie 60,00
Pohřebnictví, Opravy a udržování 40,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platy zaměst. v prac. poměru 60,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na soc.zab... 30,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 12,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 199,27
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 301,27
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů,Nákup ostatních služeb 5,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 145,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 66,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 216,00
PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje 22,06
PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00
PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 10,00
PO - dobrovolná část, Elektrická energie 40,00
PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 10,00
PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 1,00
PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 5,00
PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 5,00
PO - dobrovolná část, Pohoštění 2,00
PO - dobrovolná část 97,06
Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 185,00
Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17,00
Zastupitelstva obcí, Výdaje na platy 202,00
Činnost místní správy, Platy zaměst.+ OON 310,00
Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje 40,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 76,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 29,00
Činnost místní správy, Výdaje na platy, OPPP, pojist. 455,00
Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 3,00
Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 25,00
Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 40,00
Činnost místní správy, DHDM 25,00
Činnost místní správy, Studená voda 7,00
Činnost místní správy, Elektrická energie 64,00
Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 18,00
Činnost místní správy, Služby pošt 4,00
Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 34,00
Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 8,00
Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 4,00
Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 54,00
Činnost místní správy, Opravy a udržování 50,00
Činnost místní správy, Programové vybavení 10,00
Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20,00
Činnost místní správy, Pohoštění 10,00
Činnost místní správy, Platby daní a poplatků 2,00
Činnost místní správy, Pozemky 12,00
Činnost místní správy 845,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 7,00
Finanční vypořádání minul.let,Výdaje z FV min.let kraj-obec 7,67
Výdaje celkem 2 217,00
   
   
Vyvěšeno dne : 9.2.2010  
Sejmuto dne : 24.2.2010