Obsah

Návrh rozpočtu na rok 2011  
IČ:  00257869   Obec Chříč                                                                                               
   
Příjmy :  
   
   
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 350,00
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 35,00
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 30,00
Dan z příjmů právnických osob 390,00
Daň z přidané hodnoty 830,00
Poplatek ze psů 3,50
Daň z nemovitostí 420,00
Daňové příjmy 2 058,50
Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt. 78,31
Ost.neinv.přij.dotace ze SR 21,44
Dotace celkem 99,75
Příjmy z podílů na zisku a dividend 15,97
Podpora ostatních produkčních činnosti 15,97
Bytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 67,35
Bytové hospodářství  67,35
Nebytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 27,10
Nebytové hospodářství 27,10
Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3,00
Pohřebnictví 3,00
Příjmy z pronájmu pozemků 10,12
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 10,12
Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100,00
Využív. a zneškod.komun. odpadu,Příj.nekap.přísp.,náhr. 25,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 125,00
Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4,91
Činnost místní správy, Příjmy z prodeje pozemků 1,30
Činnost místní správy 6,21
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 1,00
Příjmy celkem 2 414,00
   
Výdaje :  
   
Provoz veřej.silniční dopravy, Výd.na dopravní úz.obslužnost 3,76
Provoz veřej.silniční dopravy 3,76
Mateřské školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 250,00
Základní běžný účet, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 100,00
Základní školy, Mateřské školy 350,00
Činnosti knihovnické, Platy zaměst. v prac. poměru 16,00
Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2,00
Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk 3,00
Činnosti knihovnické, Pevná paliva 3,00
Činnosti knihovnické 24,00
Ost. záležitosti kultury, Služby telekom. a radiokom. 1,00
Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb 10,00
Ostatní záležitosti kultury 11,00
Bytové hospodářství, opravy a udržování 184,00
Bytové hospodářství 184,00
Veřejné osvětlení, Elektrická energie 60,00
Veřejné osvětlení 60,00
Pohřebnictví, Opravy a udržování 20,00
Pohřebnictví 20,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platy zaměst. v prac. poměru 261,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na soc.zab... 65,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 24,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a poplatků 0,43
Komunální služby a úz.rozvoj 350,43
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů,Nákup ostatních služeb 5,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 142,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 84,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 231,00
PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje 10,00
PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00
PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 10,00
PO - dobrovolná část, Elektrická energie 55,00
PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 5,00
PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 1,00
PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 5,00
PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 5,00
PO - dobrovolná část, Pohoštění 2,00
PO - dobrovolná část 95,00
Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 190,00
Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 18,00
Zastupitelstva obcí, Výdaje na platy 208,00
Činnost místní správy, Platy zaměst.+ OON 300,00
Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje 30,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 73,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 27,00
Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 3,00
Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00
Činnost místní správy, DHDM 10,00
Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 55,00
Činnost místní správy, Studená voda 8,00
Činnost místní správy, Elektrická energie 51,00
Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 20,00
Činnost místní správy, Služby pošt 4,00
Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 34,00
Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 6,50
Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 4,00
Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 100,00
Činnost místní správy, Opravy a udržování 30,00
Činnost místní správy, Programové vybavení 5,00
Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20,00
Činnost místní správy, Pohoštění 5,00
Činnost místní správy, neinvestiční transfery obcím 1,35
Činnost místní správy, Nákup kolků 1,00
Činnost místní správy, Pozemky 41,48
Činnost místní správy 844,33
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 7,00
Finanční vypořádání minul.let,Výdaje z FV min.let kraj-obec 19,46
Pojištění funkčně nespecifikované 6,02
Služby peněž.ústavů a fin. Vypořádání 32,48
Výdaje celkem 2 414,00
   
   
Vyvěšeno dne : 31.1.2011               Možnost písemného vyjádření do  10.2.2011
Sejmuto dne : 15.2.2011