Obsah

 

Návrh rozpočtu na rok 2012   Příloha č. 1  
IČ:  00257869   Obec Chříč                                                                                                   
       
Příjmy :      
       
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č     0000     1111 348,00
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.     0000     1112 42,00
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.     0000     1113 35,00
Dan z příjmů právnických osob     0000     1121 370,00
Daň z přidané hodnoty 0000 1211 870,00
Správní poplatky 0000 1361 5,00
Poplatek ze psů 0000 1341 3,40
Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 8,70
Daň z nemovitostí 0000 1511 430,00
Daňové příjmy     2 112,10
Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt. 0000 4112 78,31
Ost.neinv.přij.dotace ze SR 0000 4116 42,88
Dotace celkem     121,19
Bytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 3612 2132 86,11
Bytové hospodářství      86,11
Nebytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 3613 2132 16,60
Nebytové hospodářství     16,60
Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3632 2111 6,60
Pohřebnictví     6,60
Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 19,46
Příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 27,44
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj     46,90
Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3722 2111 100,00
Využív. a zneškod.komun. odpadu,Příj.nekap.přísp.,náhr. 3725 2324 18,00
Sběr a svoz komunálních odpadů     118,00
Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6171 2111 8,90
Činnost místní správy, Příj.z prodeje zboží 6171 2112 0,30
Činnost místní správy, Příj.z pronájmu majetku 6171 2329 0,50
Činnost místní správy     9,70
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 6310 2141 1,80
Příjmy celkem     2 519,00
       
Výdaje :      
Ost.úraky a ost. fin. Výdaje 1032 5149 65,60
Podpora ostatních produkčních činnosti     65,60
Provoz veřej.silniční dopravy, Výd.na dopravní úz.obslužnost 2221 5193 3,72
Provoz veřej.silniční dopravy     3,72
Mateřské školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3111 5331 300,00
Základní běžný účet, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3113 5192 70,00
Základní školy, Mateřské školy     370,00
Činnosti knihovnické, Platy zaměst. v prac. poměru 3314 5011 16,00
Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3314 5032 2,00
Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5136 3,00
Činnosti knihovnické, Pevná paliva 3314 5155 3,00
Činnosti knihovnické     24,00
Ost. záležitosti kultury, Služby telekom. a radiokom. 3319 5162 1,00
Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb 3319 5169 12,00
Ost.záležitosti kultury, DHDM 3399 5137 50,00
Ost. záležitosti kultury, Dary 3399 5194 4,50
Ostatní záležitosti kultury     67,50
Bytové hospodářství, opravy a udržování 3612 5171 68,00
Bytové hospodářství     68,00
Veřejné osvětlení, Elektrická energie 3631 5154 60,00
Veřejné osvětlení     60,00
Pohřebnictví, Opravy a udržování 3632 5171 10,00
Pohřebnictví     10,00
Územní plánování, Nákup ost. služeb 3635 5169 67,00
Územní plánování     67,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platy zaměst. v prac. poměru 3639 5011 250,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na soc.zab... 3639 5031 65,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3639 5032 24,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a poplatků 3639 5362 0,50
Komunální služby a úz.rozvoj     339,50
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů,Nákup ostatních služeb 3721 5169 6,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 3722 5169 140,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 3723 5169 84,00
Sběr a svoz komunálních odpadů     230,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Stavba 3745 6121 122,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     122,00
PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk 5512 5136 1,00
PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 5512 5139 10,00
PO - dobrovolná část, Elektrická energie 5512 5154 45,00
PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 5512 5156 10,00
PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 5512 5167 1,00
PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 5512 5169 10,00
PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 5512 5171 5,00
PO - dobrovolná část, Cestovné 5512 5173 1,00
PO - dobrovolná část, Pohoštění 5512 5175 2,00
PO - dobrovolná část     85,00
Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 6112 5023 190,00
Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6112 5032 18,00
Zastupitelstva obcí, Výdaje na platy     208,00
Činnost místní správy, Platy zaměst.+ OON 6171 5011 300,00
Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje 6171 5021 40,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 6171 5031 74,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6171 5032 27,00
Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 6171 5132 3,00
Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5136 12,00
Činnost místní správy, DHDM 6171 5137 10,00
Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 6171 5139 55,96
Činnost místní správy, Studená voda 6171 5151 3,00
Činnost místní správy, Elektrická energie 6171 5154 70,00
Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 6171 5156 20,00
Činnost místní správy, Služby pošt 6171 5161 4,00
Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 6171 5162 36,00
Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 6171 5163 6,50
Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 6171 5167 5,00
Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 6171 5169 62,00
Činnost místní správy, Opravy a udržování 6171 5171 20,00
Činnost místní správy, Programové vybavení 6171 5172 5,00
Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6171 5173 19,00
Činnost místní správy, Pohoštění 6171 5175 11,50
Činnost místní správy, neinvestiční transfery obcím 6171 5321 0,70
Činnost místní správy, Nákup kolků 6171 5361 1,00
Činnost místní správy     785,66
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 6310 5163 7,00
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 6,02
Služby peněž.ústavů a fin. Vypořádání     13,02
Výdaje celkem     2 519,00
       
       
Vyvěšeno dne : 13.2.2012      
Sejmuto dne : 29.2.2012