Obsah

 

Návrh rozpočtu na rok 2013   Příloha č. 1  
IČ:  00257869   Obec Chříč                                                                                                   
       
Příjmy :      
       
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č     0000     1111 400 000,00
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.     0000     1112 42 000,00
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.     0000     1113 45 000,00
Dan z příjmů právnických osob     0000     1121 420 000,00
Daň z přidané hodnoty 0000 1211 844 000,00
Správní poplatky 0000 1361 5 000,00
Poplatek ze psů 0000 1341 3 200,00
Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 8 000,00
Odvod výtěžku z provozu loterií 0000 1351 4 000,00
Daň z nemovitostí 0000 1511 431 000,00
Daňové příjmy     2 202 200,00
Neinv. přijaté transf.z VPS SR 0000 4111 26 000,00
Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt. 0000 4112 54 400,00
Ost.neinv.přij.dotace ze SR 0000 4116 28 000,00
Dotace celkem     108 400,00
Bytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 3612 2132 86 000,00
Bytové hospodářství      86 000,00
Nebytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 3613 2132 16 600,00
Nebytové hospodářství     16 600,00
Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3632 2111 2 100,00
Pohřebnictví     2 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 19 600,00
Příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 50 000,00
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj     69 600,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3722 2111 60 000,00
Využív. a zneškod.komun. odpadu,Příj.nekap.přísp.,náhr. 3725 2324 30 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů     90 000,00
Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6171 2111 2 700,00
Činnost místní správy, Příj.z prodeje zboží 6171 2112 100,00
Činnost místní správy, Příj.z pronájmu majetku 6171 2329 300,00
Činnost místní správy     3 100,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 6310 2141 2 000,00
Příjmy celkem     2 580 000,00
       
Výdaje :      
Ost.úroky a ost. fin. Výdaje 1032 5149 3 487,00
Nákup služeb 1032 5169 30 000,00
Podpora ostatních produkčních činnosti     33 487,00
Správa v les.hospodářství, nákup ost.služeb 1036 5169 15 000,00
Správa v les.hospodářství,      15 000,00
Provoz veřej.silniční dopravy, Výd.na dopravní úz.obslužnost 2221 5193 4 100,00
Provoz veřej.silniční dopravy     4 100,00
Mateřské školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3111 5331 280 000,00
Základní běžný účet, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3113 5192 62 000,00
Základní školy, Mateřské školy     342 000,00
Činnosti knihovnické, Platy zaměst. v prac. poměru 3314 5011 16 000,00
Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3314 5032 2 000,00
Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5136 4 000,00
Činnosti knihovnické, Pevná paliva 3314 5155 1 000,00
Činnosti knihovnické     23 000,00
Ost. záležitosti kultury, Služby telekom. a radiokom. 3319 5162 1 000,00
Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb 3319 5169 20 000,00
Ost. záležitosti kultury, Dary 3399 5194 4 000,00
Ostatní záležitosti kultury     25 000,00
Bytové hospodářství, opravy a udržování 3612 5171 448 000,00
Bytové hospodářství     448000,00
Veřejné osvětlení, Elektrická energie 3631 5154 60 000,00
Veřejné osvětlení, Opravy a udržování 3631 5171 5 000,00
Veřejné osvětlení     65 000,00
Pohřebnictví, Opravy a udržování 3632 5171 10 000,00
Pohřebnictví     10 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platy zaměst. v prac. poměru 3639 5011 59 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na soc.zab... 3639 5031 17 334,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3639 5032 5 555,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a poplatků 3639 5362 1 000,00
Komunální služby a úz.rozvoj     82 889,00
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů,Nákup ostatních služeb 3721 5169 4 500,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 3722 5169 116 000,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 3723 5169 90 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů     210 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ost.osob.výdaje 3745 5021 4 477,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Stavba 3745 6121 150 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     154 477,00
PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk 5512 5136 1 000,00
PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 5512 5139 20 000,00
PO - dobrovolná část, Elektrická energie 5512 5154 40 000,00
PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 5512 5156 5 000,00
PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 5512 5167 1 000,00
PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 5512 5169 5 000,00
PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 5512 5171 5 000,00
PO - dobrovolná část, Cestovné 5512 5173 3 000,00
PO - dobrovolná část, Pohoštění 5512 5175 2 000,00
PO - dobrovolná část     82 000,00
Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 6112 5023 210 000,00
Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6112 5032 20 000,00
Zastupitelstva obcí, Výdaje na platy     230 000,00
Volba prezidenta republiky, ost. platy 6118 5019 1 217,00
Volba prezidenta republiky, nákup materiálu 6118 5139 588,00
Volba prezidenta republiky, Cestovné 6118 5173 954,00
Volba prezidenta republiky, Pohoštění 6118 5175 1 584,00
Volba prezidenta republiky, ost. osob.výdaje 6118 5021 13 345,00
Volba prezidenta republiky     17 688,00
Činnost místní správy, Platy zaměst.+ OON 6171 5011 300 000,00
Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje 6171 5021 40 000,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 6171 5031 74 000,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6171 5032 27 000,00
Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 6171 5132 1 000,00
Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5136 9 000,00
Činnost místní správy, DHDM 6171 5137 10 000,00
Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 6171 5139 45 000,00
Činnost místní správy, Studená voda 6171 5151 7 000,00
Činnost místní správy, Elektrická energie 6171 5154 60 000,00
Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 6171 5156 20 000,00
Činnost místní správy, Služby pošt 6171 5161 5 000,00
Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 6171 5162 32 000,00
Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 6171 5163 1 000,00
Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 6171 5167 3 000,00
Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 6171 5169 80 000,00
Činnost místní správy, Opravy a udržování 6171 5171 20 000,00
Činnost místní správy, Programové vybavení 6171 5172 5 000,00
Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6171 5173 19 000,00
Činnost místní správy, Pohoštění 6171 5175 10 000,00
Činnost místní správy, Neinv.transt.občan.sdruž. 6171 5222 2 000,00
Činnost místní správy, neinvestiční transfery obcím 6171 5321 700,00
Činnost místní správy, Nákup kolků 6171 5361 1 000,00
Činnost místní správy, Budovy,haly, stavby 6171 6121 37 500,00
Činnost místní správy     809 200,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 6310 5163 7 200,00
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 6 017,00
Služby peněž.ústavů a fin. Vypořádání     13 217,00
Fin.vypořád.min.let, Výdaje z FU min.let kraj - obec 6402 5366 14 442,00
Fin.vypořád.min.let     14 442,00
Výdaje celkem     2 580 000,00
       
       
Vyvěšeno dne :  7.1.2013      
Sejmuto dne : 22.1.2013