Obsah

Návrh rozpočtu na rok 2014   Příloha č. 1  
IČ:  00257869   Obec Chříč                                                                                                   
       
Příjmy :      
       
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č     0000     1111 510 000,00
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.     0000     1112 55 000,00
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.     0000     1113 50 000,00
Dan z příjmů právnických osob     0000     1121 500 000,00
Daň z přidané hodnoty 0000 1211 1 100 000,00
Poplatek ze psů 0000 1341 3 600,00
Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 5 000,00
Odvod výtěžku z provozu loterií 0000 1351 10 000,00
Správní poplatky 0000 1361 6 000,00
Daň z nemovitostí 0000 1511 420 000,00
Daňové příjmy     2 659 600,00
Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt. 0000 4112 54 400,00
Ost.neinv.přij.dotace ze SR 0000 4116 21 440,00
Dotace celkem     75 840,00
Bytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 3612 2132 86 000,00
Bytové hospodářství      86 000,00
Nebytové hospodářství, Př.z pronáj.ost.nemovitostí 3613 2132 16 600,00
Nebytové hospodářství     16 600,00
Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3632 2111 5 100,00
Pohřebnictví     5 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 21 600,00
Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj     21 600,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3722 2111 43 560,00
Využív. a zneškod.komun. odpadu,Příj.nekap.přísp.,náhr. 3725 2324 35 400,00
Sběr a svoz komunálních odpadů     78 960,00
Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6171 2111 5 500,00
Činnost místní správy, Příj.z pronájmu majetku 6171 2329 300,00
Činnost místní správy     5 800,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 6310 2141 500,00
Příjmy celkem     2 950 000,00
       
Výdaje :      
Pěstební činnost 1031 5139 10 000,00
Pěstební činnost     10 000,00
Nákup služeb 1032 5169 30 000,00
Podpora ostatních produkčních činnosti     30 000,00
Správa v les.hospodářství, nákup ost.služeb 1036 5169 17 000,00
Správa v les.hospodářství,      17 000,00
Silnice, pasport 2212 5169 20 000,00
Silnice, opravy a udržování 2212 5171 280 825,00
Silnice     300 825,00
Provoz veřej.silniční dopravy, Výd.na dopravní úz.obslužnost 2221 5193 4 020,00
Provoz veřej.silniční dopravy     4 020,00
Mateřské školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3111 5331 500 000,00
Základní běžný účet, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3113 5192 55 000,00
Základní školy, Mateřské školy     555 000,00
Činnosti knihovnické, Platy zaměst. v prac. poměru 3314 5011 16 000,00
Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3314 5032 2 000,00
Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5136 4 000,00
Činnosti knihovnické, Pomůcky 3314 5139 10 000,00
Činnosti knihovnické, Pevná paliva 3314 5155 1 000,00
Činnosti knihovnické     33 000,00
Ost. záležitosti kultury, Služby telekom. a radiokom. 3319 5162 1 000,00
Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb 3319 5169 30 000,00
Ost. záležitosti kultury, Dary 3399 5194 4 000,00
Ostatní záležitosti kultury     35 000,00
Bytové hospodářství, DHDM 3612 5137 5 000,00
Bytové hospodářství, pomůcky 3612 5139 1 000,00
Bytové hospodářství, opravy a udržování 3612 5171 20 000,00
Bytové hospodářství     26000,00
Veřejné osvětlení, Elektrická energie 3631 5154 77 000,00
Veřejné osvětlení, Opravy a udržování 3631 5171 5 000,00
Veřejné osvětlení     82 000,00
Pohřebnictví, Opravy a udržování 3632 5171 20 000,00
Pohřebnictví     20 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platy zaměst. v prac. poměru 3639 5011 126 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na soc.zab... 3639 5031 43 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3639 5032 12 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a poplatků 3639 5362 3 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., nákup pozemků 3639 6130 14 000,00
Komunální služby a úz.rozvoj     198 000,00
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů,Nákup ostatních služeb 3721 5169 4 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 3722 5169 123 000,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 3723 5169 50 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů     177 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ost.osob.výdaje 3745 5021 10 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, nákup služeb 3745 5169 10 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     20 000,00
PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk 5512 5136 1 000,00
PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 5512 5139 20 000,00
PO - dobrovolná část, Elektrická energie 5512 5154 55 000,00
PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 5512 5156 5 000,00
PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 5512 5167 1 000,00
PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 5512 5169 5 000,00
PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 5512 5171 5 000,00
PO - dobrovolná část, Cestovné 5512 5173 3 000,00
PO - dobrovolná část, Pohoštění 5512 5175 2 000,00
PO - dobrovolná část     97 000,00
Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 6112 5023 210 000,00
Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6112 5032 20 000,00
Zastupitelstva obcí, Výdaje na platy     230 000,00
Činnost místní správy, Platy zaměst.+ OON 6171 5011 500 000,00
Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje 6171 5021 20 000,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 6171 5031 130 000,00
Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6171 5032 45 000,00
Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 6171 5132 1 000,00
Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5136 9 000,00
Činnost místní správy, DHDM 6171 5137 10 000,00
Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 6171 5139 60 000,00
Činnost místní správy, Studená voda 6171 5151 7 000,00
Činnost místní správy, Elektrická energie 6171 5154 75 000,00
Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 6171 5156 21 000,00
Činnost místní správy, Služby pošt 6171 5161 5 000,00
Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 6171 5162 30 000,00
Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 6171 5163 1 000,00
Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 6171 5167 3 000,00
Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 6171 5169 120 000,00
Činnost místní správy, Opravy a udržování 6171 5171 20 000,00
Činnost místní správy, Programové vybavení 6171 5172 5 000,00
Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6171 5173 20 000,00
Činnost místní správy, Pohoštění 6171 5175 10 000,00
Činnost místní správy, neinvestiční transfery obcím 6171 5321 700,00
Činnost místní správy, Nákup kolků 6171 5361 1 000,00
Činnost místní správy     1 093 700,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 6310 5163 7 200,00
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 6 017,00
Služby peněž.ústavů a fin. Vypořádání     13 217,00
Fin.vypořád.min.let, Výdaje z FU min.let kraj - obec 6402 5364 8 238,00
Fin.vypořád.min.let     8 238,00
Výdaje celkem     2 950 000,00
       
       
Vyvěšeno dne :  27.1.2014      
Sejmuto dne : 18.2.2014