Navigace

Obsah

Obnova pomníku padlým z I. a II. světové války ve Chříči a jeho slavnostní znovuodhalení dne 28. října 2018

Dne 28. října 2018 prožila obec Chříč významnou událost. V odpoledních hodinách došlo k odhalení obnoveného pomníku padlým z I. a II. světové války a k prezentaci nově zhotovené pískovcové sochy lva z vrcholu pomníku. Díky příspěvku z dotačního programu Plzeňského kraje pod názvem „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ má pomník po letech opět důstojnou podobu a připomíná jak místní oběti na životech ve válečných časech, tak vhodně zdobí zákoutí blízko budovy Obecního úřadu.

Starosta ing.Petrlík zahajuje slavnostní odhalení

Projev starosty ing. Petrlíka 28.10.2018 při odhalení obnoveného pomníku - Výročí 100 let od založení Československa


Připomeňme si nejprve stručně okolnosti vzniku pomníku. Dle údajů odborné literatury byl pomník postaven v roce 1922 po určité době příprav a shánění finančních prostředků. Předsedou komitétu pro postavení pomníku byl František Konopásek, někdejší legionář. Z článku, uveřejněném v Kralovickém obzoru, který doputoval až k českým krajanům žijícím v USA, se o snaze postavit pomník dozvěděl pan Josef Zetek, který tehdy žil v Chicagu. Na jeho popud zaslali američtí krajané a rodáci ze Chříče i okolí do Čech finanční sumu 58 dolarů, tedy tehdejších 1 875 Kč. Jako zhotovitel byl vybrán rakovnický kameník Emil Zelenka, který ve 20. letech 20. století zásoboval široké okolí Rakovníka s přesahem na Plzeňsko svými realizacemi. Jako materiál pomníku i sochy lva na jeho vrcholu byl zvolen tehdy oblíbený jemnozrnný pískovec pocházející z okolí Hořic.Detail nově vytesané sochy dle původní fotodokumentace

Detail nově vytesané sochy dle původní fotodokumentace


Pomník byl v minulosti samozřejmě opravován. K doplnění připomínky padlých z druhé světové války došlo v letech po roce 1945. Tehdy byly kromě měděné cedulky s letopočty 1939-1945 ve spodní části pomníku připojeny i dvě boční desky zhotovené z měděného plechu s tlačenými jmény padlých. K další občasné údržbě docházelo průběžně, měnil se samozřejmě vzhled bezprostředního okolí pomníku. Dle starší dokumentace je zřejmé, že okolí pomníku bylo původně bez vegetace, vlastní prostor kolem byl ohrazen dřevěným nízkým oplocením na zděné cihlové podezdívce. Vlastní přístup k pomníku stojícímu na vyvýšeném místě byl umožněn pěticí stupňů zděných též z cihel. Podezdívka včetně stupňů byla postupně zhotovena z betonu, dřevěné oplocení zaniklo, místo něj se objevil kovový plot ze sloupků a drátěného pletiva. Pomník časem zarostl vysazenými jehličnany téměř tak, že nebyl vidět. Čas od času došlo k obnově nápisů na pomníku. Socha lva z vrcholu pomníku byla v minulosti bohužel odcizena.Masaryk

Smuteční shromáždění u pomníku v roce 1937 - zemřel prezident T. G. Masaryk

Rok 2001

Stav pomníku - duben 2001

Obec Chříč v posledních letech věnovala pomníku značnou pozornost. Přestárlé jehličnany byly vykáceny, proběhla nová výsadba menší zeleně. Drátěný plot s kovovými sloupky byl z čelní strany odstraněn, pomník bývá při výročích válečných dní ozdoben květinami. Do roku 2018 však bohužel nebylo možné čerpat peníze na obnovu pomníku z dotačních programů, neboť žádný dotační titul neumožňoval poskytnout finance na zhotovení nové sochy lva. Tato možnost se objevila až na počátku roku 2018, kdy Plzeňský kraj vypsal novou dotaci na obnovu a rekonstrukci pomníků. Obec Chříč plně využila této možnosti, velice rychle zareagovala a podala žádost o obnovu dokonce jako první v celém Plzeňském kraji.S garáží

Rok 2015 červen - stromy jsou odstraněny, ale v pozadí neforemná stavba garáže

 

Pomník padlým byl před obnovou pouhým torzem, neboť na jeho vrcholu chyběla figura českého dvouocasého lva stojícího na orlici, která symbolizovala poraženou a zaniklou rakouskou monarchii. Socha lva dominovala pomníku a dávala jeho jednoduché architektuře plný smysl a vyznění.

Obnovu pomníku zajistila během roku 2018 rodinná firma z nedalekých Kozojed pod vedením Heleny Jahodové, držitelky licence ministerstva kultury na restaurování sochařských děl. Pomník byl odborným způsobem očištěn, ošetřen proti biologickému napadení a znovu spárován vhodným materiálem. Povrch kamene byl na problematických místech zpevněn a doplněn. V řadě případů bylo nutné obnovit i písmo s číslicemi. Hlavní nápisové texty pomníku padlým byly dle původního stavu a analogie u dalších realizací firmy E. Zelenky pozlaceny. Toto řešení bylo nakonec zvoleno s ohledem na lepší vyznění nápisů a též s ohledem na jejich delší trvanlivost. Nejdůležitějším zásahem a největší položkou bylo zhotovení kamenosochařské kopie figury lva s orlicí, která byla vysekána dle předem připraveného modelu Janem Štěrbou z Kozojed z odpovídajícího materiálu, tedy hořického typu pískovce, ve shodné velikosti jako původní. Figuru bylo nutné zhotovit dle dochované starší a historické dokumentace, která byla naštěstí k dispozici, též díky dobré spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici.Lavička

Rok 2018 před instalací sochy lva

Po odstranění garáže a opravě fasády je upravena plocha u pomníku s doplněním laviček

Celková výše dotace ze strany Plzeňského kraje činila 70 000 Kč, obec Chříč doplatila zbytek nákladů, tedy 33 570 Kč, celkově tedy obnova pomníku stála 103 570 Kč.

Obnovený pomník byl slavnostně odhalen na den výročí vzniku samostatného československého státu. Úvodní slovo pronesl tehdy úřadující starosta Ing. Vladimír Petrlík, který ve svém krátkém projevu zdůraznil mj. i tradici první republiky a úlohu prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Obecní oslava posléze pokračovala přes nepřízeň počasí v altánu na návsi, kde proběhlo vystoupení pěveckého sboru Václav z Čisté. Následovala volná zábava, opékání špekáčků, konzumace dalších pochutin a pití spojená se sousedským popovídáním.Současný stav

Stav po opravě - konec roku 2018

 

Na závěr nezbývá než popřát obnovenému pomníku padlým ve Chříči, u kterého bude v průběhu roku 2019 zřízeno i osvětlení, stálý zájem místních obyvatel a péči o něj, do budoucna pak již žádnou pozornost různých nenechavců či zlodějů.

Za OÚ Chříč PhDr. Viktor Kovařík, 8. ledna 2019, Lhota

 

Pro WEB upravil Petr Vojáček

Použité foto: Helena Jahodová, Viktor Kovařík, Petr Vojáček a archivní foto